Přejít k hlavnímu obsahu

Školní parlament

  • Členem ŠP se může stát každý žák 4. – 9. ročníku.
  • Každá třída si zvolí své 2 zástupce do ŠP, a to vždy na funkční období jednoho školního roku.
  • Volby do ŠP proběhnou vždy na začátku školního roku, nejpozději do konce září. Za třídu kandiduje 5 – 6 žáků, do ŠP jsou zvoleni ti, kteří se ve třídním hlasování umístili na 1. a 2. místě. Každý žák vybere ve volbách jednoho kandidáta, volby jsou tajné.
  • Zvolený člen ŠP se účastní všech jednání ŠP, popř. se předem omluví. V případě, že se oba zástupci třídy dvakrát za sebou bez omluvy nezúčastní jednání, ztrácí třída nárok na případné hlasování na další schůzi.
  • O výsledcích voleb i jednáních ŠP jsou žáci, učitelé i veřejnost informováni pomocí nástěnky, školního časopisu, popř. i školním rozhlasem.
  • Kterýkoli člen ŠP může být odvolán ( na návrh člena ŠP nebo žákovské rady), pokud jsou k tomu důvody – neplnění povinností, vážné přestupky proti této listině, vnitřnímu řádu školy a Úmluvě o právech dítěte.
  • Na místo odvolaného člena ŠP bude jmenován žák, který se ve třídní volbě umístil na 3. místě. Stejně se bude postupovat v případě, že se během školního roku člen ŠP přestěhuje a začne navštěvovat jinou školu, nebo bude nucen odstoupit z důvodu dlouhodobé nemoci.
  • Všichni členové ŠP mají rovnoprávné postavení a hlasovací právo, přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
  • K přijetí návrhu je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů ŠP (změna vyhrazena ).

Zástupci tříd do školního parlamentu jsou již zvoleni

Na přelomu září a října proběhly ve všech 4. – 9. třídách volby do ŠP. Nový školní parlament si žáci volí většinou vždy v září, letos byly volby posunuty až na říjen.

Ve 4. a 5. ročníků volby do ŠP provádějí ve svých třídách třídní učitelky a vše tam většinou proběhne rychle a v klidu. Někdy je zájem o kandidaturu vyšší (až 9 žáků ze třídy), než umožňuje volební řád. Ten říká, že třída může jmenovat 4 kandidáty, respektive 5, a to v těch třídách, které mají 25 a více žáků.

Na celém 2. stupni volby probíhají v hodinách občanské výchovy. Protože právě já učím OV ve všech třídách už řadu let, mám tak srovnání o průběhu voleb v počátcích vzniku školního parlamentu (poprvé byl zvolen v r. 2007) a v poslední době.

Ještě zhruba před 10 lety byl zájem o členství a práci v ŠP mezi žáky 2. stupně vysoký, žáci si z velkého množství zájemců v tzv. předvolbě museli vybrat 4 – 5 nejvhodnějších kandidátů a z nich pak pomocí volebních lístků vzešli 2 vítězové = zástupci dané třídy v ŠP pro daný školní rok.

V posledních letech je stále těžší alespoň 4 kandidáty za třídu vůbec najít. Každý by nejraději nominoval všechny ostatní, ale hlavně ne sebe. Nezdá se mi, že by 3 -4 setkání ŠP za školní rok byla až tak velikou obětí a utrpením. I když celé září ve třídách vysvětluji, že

-          práce, nápady a podněty ŠP by vždy měly být ku prospěchu žákům

-          parlament si může pozvat zástupce vedení školy/ školní jídelny/města a řešit s nimi své nápady nebo případné problémy

-          nemůže být vyřešeno/uskutečněno to, co nikdo neřeší/nenavrhne,

každý rok je stále těžší ochotné kandidáty získat, což mě velice mrzí. Jít na zasedání parlamentu neznamená být „po škole“, ale je to šance vymyslet a změnit něco, co by změněno být mělo nebo mohlo.

I v letošním školním roce platí, že se ŠP bude scházet ve středu od 14,00 hodin, v učebně 6. A v přízemí 2. pavilonu. Den a čas setkání bude oznámen ve školním rozhlase a oznámením na nástěnkách ve všech pavilonech.

Na 1. zasedání  bude zvolena žákovská rada ŠP (předseda, místopředseda a tiskový mluvčí), ředitel školy seznámí členy ŠP s plány školy pro šk. rok 2022/23 a žáci by samozřejmě měli přijít s podněty a připomínkami, které slyší a řeší ve svých třídách.

                                                                                                              Mgr. Hana Halešová, garant ŠP

4.A – Bartoň Lukáš, Dvořáková Anežka

4.B – Kubák Filip, Usmonova Amina

4.C – Šinákl Martin, Vávrová Kristýna

 

5.A – Česáková Markéta, Kadubcová Doubravka

5.B –  Novák Kryštof, Pancířová Aneta

5.C – Steinbauer Melisa, Smetanová Ema

6.A – Kaštánková Kateřina, Tyralová Anežka

6.B – Malíková Alžběta, Trajerová Alena

6.C – Kutheil Tomáš, Pišingerová Kristýna

 

7.A – Lepša Jan, Štipčičivá Natálie

7.B -  Kubát Ondřej, Šedivá Sofie

7.C – Sýkora Dominik, Zachařová Bára

 

8.A – Kaštánková Karolína, Kruťková Šárka

8.B – Šemro Marek, Vávrová Alice

8.C - Dušek Alana Marie, Přílepek Jan

 

9.A – Steinbauer Marek, Špirhanzl Kryštof

9.B – Lajtkepová Andrea, Žižka Ondřej

9.C – Dvořáček Matěj, Němec Matěj

 

1. zasedání školního parlamentu 2023/2024 se bude konat ve středu 11. 10. 2023 od 14 hodin ve 2. pavilonu (učebna 8. B v poschodí – přední schodiště)

Program:

1)               Volba školské rady

2)               Aktuální informace

3)               Diskuze a podněty členů parlamentu

4)               Různé