Přejít k hlavnímu obsahu

O škole

Základní škola v Trhových Svinech

byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1. lednu 1994. Je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Naše šance", s platností od 1. 9. 2007. Člení se na 1.stupeň (1.- 5.roč.) a 2.stupeň (6.- 9.roč.).

Organizace vyučovacího procesu se řídí hlavně zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 48/2005 Sb., O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a dalšími závaznými pokyny MŠMT ČR.

Historie školy

První zápis v trhovosvinenské školní kronice se datuje k roku 1873. Kronikáři nám poskytli neocenitelný doklad vývoje všeobecného základního školství v našem městě.

Škola v Trhových Svinech byla od nepaměti jednotřídní, později dvoutřídní a od roku 1842 trojtřídní. Roku 1858 byla čtyřtřídní a konečně od roku 1872 měla pět tříd. V roce 1873 do zdejší  školy chodili žáci z 8 okolních vesnic. Byly to: Boršíkov, Bukvice, Březí, Otěvěk, Třebče, Trutmaň (nyní Mezilesí), Třebíček (nyní Třebíčko) a Elniště (nyní Lniště).

Ve školním roce 1872-1873 chodilo do školy 331 chlapců, 330 dívek, úhrnem 661 žáků. V kronice se můžeme dočíst, jak se ve škole slavily církevní a státní svátky, jako jmeniny Jeho Výsosti císaře pána a Její Výsosti císařovny. Až do roku 1878 byla pětitřídní obecná škola v Trhových Svinech smíšená. Dne 1. září 1879 byla povolena první pobočka pro dívky. Pobočky byly zřizovány postupně a roku 1893 bylo na škole také pět poboček pro dívky. Podle zápisu v kronice dne 3. června 1896 byla dosavadní smíšená škola s dívčími pobočkami rozdělena ve dvě samostatné školy pětitřídní, jedna pro chlapce a druhá pro dívky. Při chlapecké škole byla vedle ředitele dvě místa učitelská a dvě podučitelská. Na dívčí škole bylo nové místo řídící učitelky, dvě místa učitelek a dvě podučitelek.

Na přelomu století vyvstala potřeba zřídit měšťanskou chlapeckou školu, neboť za vyšším vzděláním museli chlapci do Budějovic. Dne 11. února 1901 byla přeměněna usedlost „Hamburk“ (dnešní budova zvláštní školy) v trojtřídní školu měšťanskou pro chlapce s vyučovacím jazykem českým. Dům číslo 228 zvaný Hamburk je znám tím, že se zde narodil roku 1872 Dr. Emil Hácha, který byl 30. listopadu 1938 zvolen prezidentem Československé republiky. Ve školním roce 1912-1913 povolila okresní školní rada, aby měšťanskou školu navštěvovaly také dívky. Ze 139 žáků jich však toho roku bylo jenom patnáct. Obě světové války naše školství těžce poznamenaly.

V poválečném období je zlomovým rok 1948. Na základě schválení zákona o jednotné škole je od 1. září 1948 sloučena obecná škola chlapecká a dívčí v jednu školu národní. Na základě dalšího školského zákona byla v Trhových Svinech od 1. září 1953 zřízena osmiletá střední škola. Vznikla splynutím národní a bývalé měšťanské školy. Škola měla 16 tříd 1. až 8. postupného ročníku. Navštěvovalo ji tehdy 543 žáků a byla povinná pro všechnu mládež.

V roce 1955 byla osmiletá střední škola přeměněna na jedenáctiletou střední školu. Tak tomu bylo do roku 1961, kdy došlo k rozdělení na základní devítiletou školu a střední všeobecně vzdělávací školu. Obě školy však zůstaly pod společnou správou.

Školní rok 1963-1964 byl zahájen za mimořádných okolností, které měly velký význam pro rozvoj školství v našem městě. Dne 8. září 1963 byla předána do užívání nová pavilónová školní budova. V nové budově od 1. září 1969 zahájilo vyučování také čtyřleté gymnázium, které zde bylo až do roku 1984, kdy z rozhodnutí odboru školství KNV v Českých Budějovicích končí svou činnost. V kronice se dočteme, že v tomto roce měla základní škola celkem 761 žáků a gymnázium mělo 103 studentů.

K 1.lednu 1994 byla základní škola zřízena jako samostatný právní subjekt. Zahrnuje základní školu, školní družinu, školní klub a od 1.ledna 1996 je součástí také školní jídelna. Od školního roku 1995/96 je povinná devítiletá školní docházka. Škola se člení na 1.stupeň ( 1.- 5.roč.) a 2.stupeň ( 6.- 9.roč.). V současné době školu navštěvuje 602 žáků v 26 třídách.