• Na prvním jednání ŠP v daném školním roce je zvolena žákovská rada ( dále jen ŽR ) v tomto složení: předseda, místopředseda, tiskový mluvčí, zapisovatel, nástěnkář, člen.
 • Do ŽR může být zvolen ten člen ŠP, který je žákem 6. – 9. ročníku.
 • Volby do ŽR jsou tajné, členové ŠP hlasují pomocí lístků pro jednotlivé kandidáty. Pokud v 1. kole volby žádný kandidát nezíská nadpoloviční většinu hlasů, proběhne kolo druhé, popř. třetí.
 • Volební období je u ŽR stejně jako u ŠP jeden školní rok.
 • ŽR má na starosti administrativu ŠP, projednávání a přípravu materiálů pro jednání ŠP, zve hosty na jednání ŠP a je v neustálém kontaktu s garantem ŠP.
 • ŽR se týden před jednáním ŠP schází s garantem, společně projednají a připraví program nadcházejícího jednání.
 • Garant ŠP má právo kdykoli svolat členy ŽR k mimořádnému jednání
 • PŘEDSEDA – zahajuje, řídí a ukončuje jednání; uděluje slovo diskutujícím; dává hlasovat o projednávaných bodech; po dohodě s ostatními členy ŽR vyhlašuje termín dalšího jednání; má právo jednat s vedením školy (po předchozí domluvě o čase a místu setkání ).
 • MÍSTOPŘEDSEDA – přebírá práva a povinnosti předsedy v době jeho nepřítomnosti; úzce spolupracuje s předsedou a pomáhá mu s jeho povinnostmi.
 • TISKOVÝ MLUVČÍ – poskytuje informace o ŠP garantovi, vedení školy i města a ( školnímu časopisu, městskému zpravodaji apod. ); reprezentuje ŠP v kontaktu s pedagogy i širším okolím.
 • ZAPISOVATEL – zhotovuje krátké zprávy z každého jednání ŠP; zápis musí dát k dispozici nejpozději týden po jednání; jednu kopii zápisu odevzdává garantovi ŠP; v případě nepřítomnosti tiskového mluvčího přebírá i jeho povinnosti.
 • NÁSTĚNKÁŘ – má na starost nástěnku ŠP a údaje o ŠP na internetových stránkách školy; informace o konání schůze ŠP umístí i na hlavní nástěnku školy; po každém jednání ŠP vyvěsí na nástěnku ŠP zápis o jednání parlamentu.
 • ČLEN – v případě nepřítomnosti zapisovatele nebo nástěnkáře přebírá jejich povinnosti

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny