ZAPOJENÍ DO ŠKOLNÍCH PROJEKTŮ 2019 / 20

Projekty  celostátní
1. Projekt „Jazykově vzdělanější“.               
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Výzva č. 02_18_063 Šablony II  v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
 • Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních/ rozvojových aktivit.

Výše finanční podpory:

Celkové způsobilé výdaje:   1 648 928 Kč

Příspěvek Unie:                    1 401 588,80 Kč     

Národní veřejné zdroje:           247 339,20 Kč

ZŠ Trhové Sviny:                 1 648 928 Kč

Časové určení: 1. 9. 2019  -  31. 8. 2021

Garantem projektu: Mgr. Jiří Pavel

2. Projekt „Finančně gramotná škola“
 • Od minulého školního roku jsme držiteli bronzového certifikátu Finančně gramotná škola. V letošním školním roce budeme usilovat o získání stříbrného certifikátu.

Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová      

Školní projekty 
1. Projekt  „Zachraň strom  č. 21“                    

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

Časové určení: Středa 9. říjen 2019

Garantem projektu: Mgr. Aleš Pospíchal

2. Projekt  „Mikulášská merenda“

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence sociální a personální
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence pracovní
 • kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení: Projekt proběhne v pondělí 2. prosince 2019.

Garantem projektu: Ved. vychovatelka Jana Princová

3. Projekt „Vánoční den“                   

Jednotlivé třídy si připraví v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností drobné výrobky (výrobky ze dřeva nebo kovu, upomínkové předměty, hlavolamy, pletené zboží, domácí cukroví apod.). Žáci, rodiče a ostatní občané mají možnost si v uvedený den zakoupit  nabízené zboží. Žáci si sami zvolí, na co použijí obdržené finanční prostředky.

Cílem projektu je seznámit žáky se základy fungování tržní ekonomiky a dále rozvíjet sociální cítění formou charity.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení: prosinec 2019      

Garantem projektu: Mgr. Jana Vondrášková

4. Projekt  Projekt „Jeliman“

Sbírka ve prospěch ZOO Dvorec; žáci a učitelé každoročně vyberou částku 6000,- Kč a sponzorují tím v uvedené ZOO lemura jménem Jeliman; žáci a učitelé se tak stávají adoptivními rodiči zvířete a od vedení ZOO Dvorec obdrží příslušný certifikát; projekt vzešel z podnětu členů školního parlamentu ve školním roce 2014/15.          

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské

V projektu se uplatňuje především:

 • osobnostní a sociální výchova
 • rozvoj vlastností jako je ochota pomáhat těm; zájem o zvířata, solidarita

Časové určení:

 • Sbírka tento školní rok neproběhne. V minulém školním roce se povedlo vybrat finanční částku na dva roky.

Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová

5. Projekt  „Zachraň strom  č. 22“  květen 2020

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

Časové určení: jaro 2020

Garantem projektu: Mgr. Michal Stropek

6. Projekt „Dětský den“

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence sociální a personální
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence pracovní
 • kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení: Projekt se uskuteční v pátek 29. května 2020.

Garantem projektu: Vychovatelka   Marie Petrová

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny