Období škol. vyučování bude zahájeno 2. září 2019 (pondělí)
Státní svátek - Den české státnosti 28. září 2019 (sobota)
Podzimní prázdniny připadnou 29. - 30. října 2019 (úterý - středa)
Den vzniku samostatného československého státu 28. října 2019 (pondělí)
Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii    17. listopadu 2019 (neděle)
Vánoční prázdniny budou zahájeny 
Vánoční prázdniny skončí
Vyučování začne
23. 12. 2019 (pondělí)
3. ledna 2020 (pátek)
6. ledna 2020 (pondělí)
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 30. ledna 2020 (čtvrtek)
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 31. ledna 2020 (pátek)
Jarní prázdniny byly stanoveny (JčK) 10. - 16. února 2020 ( po - ne)
Velikonoční prázdniny připadnou na
Velikonoční pondělí
9. - 10. dubna 2020 (čt - pá)
13. dubna 2020 (pondělí)
Svátek práce 1. 5. 2020 (pátek)
Státní svátek na počest 72. výročí osvobození 8. 5. 2020 (pátek)
Období škol. vyučování ve 2. polol. bude ukončeno 30. června 2020 (úterý)
Hlavní prázdniny budou trvat    od - do 1. 7. (středa) - 31. 8. 2020 (pondělí)
Období škol. vyučování 2018/19 bude zahájeno 1. září 2020 (úterý)

 

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční v  Základní škole Trhové Sviny od 3. - 4. dubna 2020.

(do 31.5. nahlásit přijaté žáky spádovým školám)

Garantem je p. Mgr. Jana Veselá.

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561 / 2004 Sb., školský zákon a vyhláška č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména:

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají

do 30. listopadu 2019, resp. dle § 40 správního řádu do 2. prosince 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají

do 1. března 2020, resp. dle § 40 správního řádu do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení;

  • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2020, pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020;
  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2020;
  • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2020;
  • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2020 v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena RVP talentová zkouška), a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2019 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2020.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně

 40 %.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímací zkoušky stanovena RVP talentová zkouška, uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2020; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2020, resp. koná-li se školní přijímací zkouška do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky;

  • u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání,

 do nástavbového a zkráceného studia).

 

Náborové akce pro vycházející žáky 2019/20

Od pondělí 14. října do pátku 18. října 2019 se uskuteční náborové akce pro vycházející žáky naší školy.

Výchovný poradce rozešle pozvánky jednotlivým školám do 4. 10. 2019.

Garantem je Mgr. Helena Jarolímová.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny