• Jednání ŠP je veřejné, může se účastnit kterýkoli žák nebo pedagog školy. Tito hosté mohou vystoupit v diskusi (pouze se souhlasem předsedy ), nemají však hlasovací právo.
  • Na prvním jednání ŠP v daném školním roce složí všichni zvolení slib člena parlamentu.
  • Parlamentní jednání se koná jedenkrát za dva měsíce; podle potřeby je možné i častěji, počet jednání za školní rok není omezen.
  • Na prvním jednání ŠP je zvolena žákovská rada ( viz níže ) a všichni členové ŠP složí parlamentní slib.
  • Jednání parlamentu jsou povinni se účastnit všichni jeho členové a pedagog určený jako garant ŠP; ten pouze usměrňuje kulturu jednání, je prostředníkem mezi ŠP a vedením školy, reprezentuje ŠP na jednáních, kde není možná přítomnost žáků ( pedagogické rady, jednání Rady rodičů nebo Školské rady apod.)
  • ŠP má právo zvát na svá jednání představitele vedení školy, popř. města.
  • Na jednáních ŠP mají členové parlamentu právo vznášet dotazy a návrhy, které se týkají školních záležitostí.
  • O připomínkách k chodu školy, které zazněly na jednání ŠP je neprodleně informováno vedení školy; ŠP je zpětně informován o závěrech a možnostech řešení.
  • Členové ŠP jsou na jednání informováni o nejbližších akcích školy a je jejich povinností o těchto akcích informovat svou třídu a v rámci možností pomáhat i s realizací akce samotné.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny